En riktigt bra grund att stå på

ENE erbjuder tjänster inom byggentreprenadarbeten, plattsättning, golvläggning samt rivning/saneringsarbeten. Vi gör allt från mindre arbeten till stora avancerade projekt. Dessutom finns vi till hands vid akuta ärenden som t.ex. inbrott, vatten- eller brandskador. Inget är viktigare för oss än att jobbet vi gör håller en mycket hög kvalitet och att det blir klart på utsatt tid och inom budget. ENE har spetskompetens inom golvläggning och titulerar sig med kvalitetsstämpeln Auktoriserat Golvföretag.

 

Produkter & Skötsel

Vi ser till att alltid använda oss av de bästa och mest utvecklade produkterna som finns på marknaden. Rätt omhändertagna kommer de vara i perfekt skick i många år.

Några av våra produkter vi använder

Armstrong (parkett, plast, linoleum, textil, specialgolv)
Casco (trälim, linoleumlim, golv-/vägglim)
Ehrenborg (plast, gummi, textil, vinyl)
Forbo (parkett, plast, linoleum, textil)
Freudenberg (parkett, plast, linoleum, textil)
Kährs (parkett)
LIP (primer, spackel, fix/fog, golv-/vägglim)
Tarkett (parkett, plast, linoleum, textil)

Skötselråd (från GBR)

Textila golvbeläggningar
Laminatgolv
Plastgolv
Linoleumgolv
Lackerade trägolv
Oljebehandlade trägolv
Våtrum plastgolv/plastvägg
Granitkeramik
Oglaserad klinker/cotto
Sjösten
Glaserad keramik

 

KMA

Att ha nöjda kunder är kanske en självklarhet i alla branscher. Vi har skapat oss en tydlig bild av hur vi vill att vår verksamhet ska fungera för dig som kund.

Kvalitetspolicy

Det är företagets policy att utifrån en god marknadskännedom, genom klart definierade och för alla anställda kända mål och en kontinuerlig utveckling av organisationen och anställda eftersträva en ständig förbättrad effektivitet, produktivitet, kvalitet och lönsamhet så att våra produkter svarar mot våra egna och kundens krav och förväntningar samt ständigt hålla sig uppdaterad och följa lagar och förordningar.

Kvalitetsidé

Vår idé om kvalitet är att kunden alltid ska kunna förvänta sig en felfri produkt, utifrån vår affärsidé.

Vi ska nå en felfri och ständigt förbättrad produkt genom att:
– Följa vår kvalitets- och miljömanual
– Utföra egenkontrollprogram
– Utföra förbesiktning
– Vara med på besiktningar
– Omgående rätta till besiktningsanmärkningar

 

Vi försöker att så långt som möjligt tänka miljövänligt. Till exempel ser vi till att arbeta med så miljövänliga produkter som möjligt och minimera mängden sopor som vår verksamhet lämnar efter sig.

 

Miljöpolicy

ENE skall uppfattas som ett miljötänkande företag. Genom ständig förbättring, strävar vi efter att arbeta med så miljövänliga produkter och miljömedvetna kunder som möjligt.

Vi ska bidra till en långsiktigt hållbar miljöutveckling genom att använda och utveckla effektiva byggmetoder. Byggmaterial ska till våra projekt väljas utifrån minsta möjliga miljöpåverkan som för projektet är möjligt. Vi ska arbeta mot en minskad avfallsbelastning på miljön genom att inom hela vår verksamhet fokusera på kretsloppstänkande i form av återbruk och källsortering för att uppfylla lagar och förordningar.

Vår målsättning är:

– Arbeta med GBRs miljösystem
– Alltid använda produkter som har miljödeklaration
– Använda vattenbaserade limmer och oljor
– Aktivt styra kunden till riktiga och ej hälsofarliga städmetoder
– Presentera lösläggningsbara alternativ
– Undvika golvläggning på undergolv som ej uppfyller RF-kraven enligt AMA
– Inte använda avjämningsmassor som innehåller kasein
– Inte montera golv med stora emissionsvärden eller höga halter med mjukgörare
– Påverka kundens val av material ur ett miljöperspektiv
– Vi sorterar restprodukter såsom limburkar, emballage etc. till återvinningstationer
– Välja transportsätt och fordon för minimal miljöpåverkan
– Vara aktiv när det gäller att välja rätt material
– Inte montera fler produkter än nödvändigt
– Sträva efter en så god arbetsmiljö som möjligt

Det når vi genom att:

– Samarbeta med miljömedvetna fabrikanter och underentreprenörer
– Arbeta med miljömedvetna kunder
– Ta till vara på den kunskap som redan finns angående miljö
– Alltid arbeta för bättre arbetsmiljö
– Stegvis byta ut tjänstebilarna till bränslesnålare alternativ

 

Arbetsmiljöpolicy

ENE’s viktigaste resurs är våra anställda. ENE skall uppfylla alla krav i arbetsmiljölagstiftningen samt kartlägga och förebygga arbetsmiljörisker och arbetsskador. ENE ska sätta konkreta mål för förbättringar av arbetsmiljö och utarbeta och tillämpa arbetsmiljöprogram för att uppnå målen. Vår övertygelse är att rätt hanterat arbetsmiljöprogram i slutändan ger en nöjdare och friskare medarbetare och därmed ett förbättrat ekonomiskt resultat. Vi vill stärka och stötta varandra genom att involvera och engagera våra medarbetare i det systematiska arbetsmiljöarbetet. På ENE behandlar vi andra som vi själva vill bli behandlade, ENE accepterar aldrig kränkande särbehandling. ENE värderar tydlighet i ansvar och befogenheter och anser att en bra kommunikation är en förutsättning för en bra arbetsmiljö.

 

Bli vår leverantör

Vi är framgångsrika och genomför projekt varje dag tillsammans med dig som leverantör/underentreprenör.

 

ENE är oerhört noggranna med vårt urval av leverantörer, vi värdesätter att ni, som vi, lever våra värderingar:

Värdefokuserade, Professionella och Trovärdiga.

 

ENE ställer höga krav på oss själva inom KMA (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) och värdesätter säkerhet och uppförande framför allt. Som anlitad leverantör/underentreprenör är du en av ENE och vi förväntar oss att du arbetar och agerar enligt våra grundprinciper. För att bli godkänd leverantör/entreprenör hos oss är det viktigt att du läser och förstår våra riktlinjer och affärsetiska grundprinciper.

 

Vid frågor kontakta Mattias Eriksson, 08-720 99 00

 

Hållbara ansvarsområden

ENE vill bidra till en hållbar utveckling. ENE har som ledande princip att aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling genom att affärsverksamheten ska bedrivas på ett sätt som upprätthåller ENEs värderingar, visar respekt för människor, samhälle och miljö/naturresurser.

Företagets värdegrund finns uttryckt i Uppförandepolicy och vi följer BI’s uppförandekod. Hållbarhetsarbetet har en tydlig koppling till affärsverksamheten och de värdeskapande processerna som finns inom företaget.

Hållbara ansvarsområden

Ekonomiskt ansvar
För ENE är det en grundläggande princip att bedriva en ansvarsfull verksamhet med en sund och balanserad ekonomi. Företaget undviker ekonomiska beslut som innebär risker för företagets långsiktiga överlevnad.

ENE värdesätter ärlighet, öppenhet och hög etik i alla affärsrelationer. Medarbetare håller löften och ser både kunder och leverantörer som viktiga samarbetspartners som ska behandlas med respekt. Självklart motarbetar företaget aktivt alla former av mutor, bestickningar och korruption som kan påverka affärsrelationer.

På marknaden verkar ENE för sund, ärlig och öppen konkurrens och iakttar god marknadsföringssed. Företagets information till marknaden ska alltid vara tydlig, transparent och aldrig medvetet vilseledande.

Miljöansvar
ENE ska proaktivt sträva efter att minska miljö- och hälsorelaterade risker från verksamheten och de produkter och tjänster som företaget tillhandahåller. I första hand genom att förebygga uppkomst av föroreningar och i andra hand minimera negativ miljöpåverkan. Faktorer såsom energiförbrukning, vattenförbrukning och avfallshantering skall stå i centrum.

Samhällsansvar
ENE ska vara en god samhällsaktör. Företaget ska respektera mänskliga rättigheter, ta avstånd från korruption och mutor och bestickning samt penningtvätt. Företaget skall även sträva efter att skapa god hälsa och välbefinnande oberoende om det är för anställda, kunder, ägare eller andra intressenter. Företaget ska vara aktiv inom samhällsfrågor och främja social tillhörighet för barn och ungdom i syfte att bidra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget skall inte lämna direkta eller indirekta bidrag till politiska partier eller politiska organisationer.

Lagstiftningsansvar
ENE ska följa gällande lagstiftning och internationella konventioner på de marknader företaget agerar på. Förtaget ska efterfölja miljölagstiftning, avtal, säkerhetskrav och andra bindande krav och bestämmelser.

Leverantörsansvar
ENE ska påverka leverantörer att främja hållbar utveckling. Gemensamma hållbarhetsmål ska formuleras med leverantörer. ENE’s miljökrav skall gälla för den egna verksamheten såväl som vid upphandling av varor och tjänster.

Arbetsgivaransvar
ENE ska inom ramen för arbetsgivaransvaret säkerställa en god organisatorisk och social arbetsmiljö och en trygg och säker arbetsplats. Dessutom skall processer skapas där medarbetares idéer och initiativförmåga stimuleras. Företaget ska verka för en god balans mellan arbete och privatliv för företagets medarbetare. Tydliga och väl kommunicerade riktlinjer och policyer gällande jämställdhet och mångfald finns. ENE understödjer och uppmuntrar medarbetares samhällsengagemang. Tyngdpunkt skall läggas på

Kund och kvalitetsansvar
Kundrelationen och kunders behov skall alltid stå i centrum. En hög grad av transparens, dialog och tydlighet skall prägla ENE’s relationer med kunder. Klagomålshantering och kundsupport ska vara effektiv, grundlig och skötas med omsorg. Ett ständigt förbättringsarbete avseende kvalitetsarbetet är ett fokusområde som prioriteras.

 

Referenser

Här är några av de kunder vi hjälpt den senaste tiden:

Akademiska Hus
Akelius
Loudden
Nordea
HSB Stockholm
Olov Lindgren
Stena Fastigheter
Statens Fastighetsverk (Stockholms slott)
Stockholmshem
SISAB

TL Bygg

Academedia

 

Om oss på ENE

ENE AB grundades 1994. Vår gedigna erfarenhet och kompetens gör att vi åtar oss totalentreprenader inom alla typer av bygg, plattsättning, vattenskador och saneringsarbeten. Vi tillhandahåller även ett stort antal tjänster inom byggsektorn som konstruktörer, arkitekter mm. Dessutom utför vi även projektering och projektledning. Vi är medlemmar i Stockholms Byggmästareförening och Byggföretagen. Vi har en oerhört gedigen erfarenhet av golvarbeten och utför inläggning av alla golvtyper som t.ex. linoleum, parkett, plast och keramik, men även specialarbeten som infällda logotyper, mönsterläggningar osv.

ENE Organisationsschema

ENE Värdeord

 Medlem i